Allmänna kundvillkor

1. TILLÄMPNING

1.1 Dessa avtalsvillkor reglerar förhållandet mellan Azeo Sweden AB (”Azeo”) och dess kund (”Kunden”) (avseende tillhandhållandet av IT-tjänster, mjukvarulicenser, uthyrning och försäljning av utrustning och konsulttjänster. Azeo och Kund benämns nedan ”Part” eller gemensamt ”Parterna”.

1.2 Villkor som särskilt och skriftligen har överenskommits mellan Azeo och Kunden har företräde framför dessa kundvillkor. Hänvisning till kundens ”Allmänna inköpsvillkor”, eller motsvarande villkor i order eller beställning gäller inte såvida inte Parterna särskilt och skriftligen avtalat om detta.

2. DEFINITIONER

2.1 ”Avtalet” avser avtalet mellan Azeo och Kunden till vilka dessa kundvillkor är en del.

2.2 ”Hyresobjektet” avser Produkter som Kunden hyr av Azeo enligt avtal.

2.3 ”Personuppgiftsbiträdesavtal” har den mening som framgår av punkten 10 nedan.

2.4 ”Produkter” avser IT-utrustning som Kunden köper eller förhyr av Azeo

2.5 ”Tjänster” avser de tjänster som Parterna avtalat om att Azeo ska utföra, såsom IT-tjänster och konsulttjänster.

2.6 ”Tjänstespecifikationer” avser Azeos allmänna tjänstespecifikationer som publiceras under “Vårt Erbjudande” på azeo.se från tid till annan. Tjänstespecifikationerna utgör en del av Avtalet.

2.7 ”Tredjepartsprodukt” avser tjänst eller produkt som Azeo tillhandahåller enligt Avtalet men som tillverkas och/eller levereras av tredje part.

3. VILLKOR FÖR TJÄNSTER

3.1 Azeo ska utföra Tjänster med för ändamålet lämpliga medarbetare och på ett fackmannamässigt sätt och i enlighet med vid var tid gällande Tjänstespecifikationer.

3.2 Tillhandahållande av Microsoft Cloud och Google Workspace regleras uteslutande av de villkor som dessa leverantörer erbjuder och Azeo tar genom detta Avtal inget ansvar för deras leverans av nämnda tjänster (se punkten 7 nedan). Genom ingående av Avtalet bekräftar Kunden att Kunden tagit del av och accepterar Microsofts respektive Googles villkor, liksom åtar sig att hålla Azeo skadeslös för det fall krav riktas eller talan förs mot Azeo till följd av Kundens brott mot Microsofts respektive Googles villkor. Andra Tredjepartsprodukter tillhandahålles enligt de villkor som berörda tillverkare/leverantörer erbjuder enligt punkten 7 nedan. 

3.3 Kunden ska ge Azeo tillgång till information och underlag avseende Kundens verksamhet i den omfattning som behövs för Tjänsternas utförande.

3.4 Parterna ska samarbeta och samråda vid Tjänstens genomförande. Parterna ska vidare informera varandra om relevanta omständigheter och händelser, såsom ändringar, problem, förseningar och annat som kan ha betydelse för Tjänstens tillhandahållande. Parterna ska utse kontaktpersoner med relevanta kvalifikationer för utbyte av information.

3.5 Kunden erhåller härmed en full och oinskränkt äganderätt till allt material, inklusive dokumentation, som Azeo skapar eller utvecklar särskilt för Kunden inom ramen för Avtalet. Kundens rätt enligt denna punkt förutsätter att Kunden erlagt avtalad ersättning för Tjänsten.

3.6 Om Kunden kan visa att Azeo inte utfört Tjänsten i enlighet med gällande Tjänstespecifikationer, eller vad som i övrigt är avtalat, är Azeos ansvar begränsat till att Azeo avhjälper felet inom rimlig tid och, om så inte kan ske, att kreditera Kunden för den del av Tjänsterna som felet avser.

4. VILLKOR FÖR LEVERANS AV PRODUKTER

4.1 Beställning eller order från Kunden gäller som lämnat anbud. Avtal om leverans uppkommer genom att Azeo skriftligen bekräftar Kundens anbud.

4.2 Vid bekräftad beställning åtar sig Azeo att vidta alla rimliga åtgärder för att leverera Produkten till Kunden, men ansvarar inte för förseningar som beror omständigheter utanför Azeos kontroll, såsom försenad leverans från respektive tillverkare eller dess distributörer.

4.3 Om parterna inte skriftligen överenskommit om annat, ska Azeo ombesörja leverans till Kundens ställe i Sverige. Azeo förbehåller sig rätten att debitera kunden för fraktkostnader.

4.4 Äganderätten till levererade Produkter kvarstår hos Azeo till dess betalning erlagts i dess helhet. För det fall Kunden inte betalar varorna i rätt tid har Azeo rätt att återta Produkterna, utan föregående meddelande till Kunden. Kunden åtar sig att under tiden fram till dess full betalning erlagts förvara varorna åtskilt för Azeos räkning. Kunden har dock rätt att använda varorna i normal produktion eller verksamhet innan full betalning erlagts.

4.5 Kunden ska vid mottagande av leveransen, dock senast inom sju (7) dagar undersöka om leveransen överensstämmer med Avtalet samt, för att kunna göra bristen gällande mot Azeo, inom samma tid skriftligen reklamera bristen.

4.6 Vid brist eller fel i Produkt gäller respektive tillverkares villkor för produktgarantier. Azeos ansvar för brist eller fel är begränsat i enlighet med tillverkarens garantivillkor. Reklamation till Azeo ska ske skriftligen utan dröjsmål och senast inom tre (3) månader efter leverans, om inte avtalats eller gäller med anledning av tillverkares garantivillkor.

5. VILLKOR FÖR UTHYRNING AV PRODUKTER

5.1 Azeo är ägare till Hyresobjektet och upplåter till Kunden nyttjanderätten till Hyresobjektet på i Avtalet angivna villkor. Kunden har inte rätt, utan Azeos skriftliga medgivande, att överlåta, pantsätta, försälja eller uthyra Hyresobjektet till annan. Hyresobjektet får inte införlivas eller hanteras på något sätt som äventyrar Azeos äganderätt.

5.2 Skulle Hyresobjektet utmätas eller beläggas med kvarstad eller skingringsförbud eller Kunden försättas i konkurs åligger det Kunden att omedelbart underrätta Azeo därom samt att genom företeende av Avtalet för vederbörande utmätningsman eller konkursförvaltare upplysa om Azeos äganderätt.

5.3 Hyresobjektet skall vårdas väl av Kunden så att det ej undergår någon förändring utöver normalt slitage. Vid återlämnandet skall Hyresobjektet komplett med tillbehör, vara väl rengjort och, med hänsyn tagen till normal förslitning, vara i gott skick och fullt fungerande. Skulle Hyresobjektet till följd av felaktig användning eller vanvård bli obrukbart under hyrestiden befriar detta inte Kunden från betalningsskyldighet gentemot Azeo. Under den tid som Hyresobjektet är i Kundens besittning ansvarar Kunden för all skada på och förlust av Hyresobjektet, oberoende av vållande.

5.4 Hyresobjektet ska göras tillgängligt för återlämning till Azeo samma dag som hyrestiden löpt ut. Hyresobjekt som inte gjorts tillgängligt för återlämning efter hyrestidens utgång debiteras till 100% av anskaffningsvärdet.

6. PRISER OCH FAKTURERING

6.1 Tjänster: Avgifter faktureras Kunden månadsvis i förskott. Rörliga konsulttjänster och utlägg faktureras månadsvis i efterskott.

6.2 Försäljning av Produkter: Leverans av Produkter faktureras vid beställning.

6.3 Hyra: Hyra faktureras månadsvis i förskott.

6.4 Samtliga priser är exklusive moms. Faktura har tjugo (20) dagars kredittid. Azeo har rätt att höja priserna för Tjänster med maximalt 3,5% per år. Azeo förbehåller sig rätten att även justera priserna med anledning av ökade kostnader till följd av att Microsoft, Google eller andra leverantörer ändrar sina priser gentemot Azeo. Priser för Produkter kan justeras löpande.

6.5 Vid dröjsmål med erläggande av betalning ska Kunden betala ränta på förfallet belopp med två procentenheter per påbörjad månad samt avgift för betalningspåminnelse, inkasso- och indrivningskostnader. Vid utebliven betalning har Azeo rätt att temporärt avbryta Tjänsters utförande eller innehålla leverans av Produkt till dess full betalning sker, förutsatt att Kunden inte fullgjort betalning inom tio (10) arbetsdagar från mottagande av betalningsanmodan.

7. TREDJEPARTSPRODUKTER

Om Azeo inom ramen för Avtalet även tillhandahåller Tredjepartsprodukter, gäller för Kundens nyttjande, tillverkarens/underleverantörens vid var tid gällande villkor för Tredjepartsprodukter, framför vad som anges i Avtalet. Azeos ansvar mot Kunden ska inte gå utöver vad som gäller för tillverkaren/underleverantören enligt sådana villkor för Tredjepartsprodukter. Tredjepartsvillkor finns tillgängliga här azeo.se/leverantorsvillkor.

8. AVTALSTID

8.1 Tjänster: Vad avser tillhandahållande av Tjänster gäller Avtalet tills vidare med en (1) månads uppsägningstid, om inget annat skriftligen avtalats.

8.2 Uthyrning: För uthyrning av Produkter gäller en hyrestid om trettiosex (36) månader från och med överenskommet startdatum för respektive Hyresobjekt, om inget annat skriftligen avtalats. Efter hyrestidens utgång gäller Avtalet tills vidare med tre (3) månaders uppsägningstid.

9. AVTALETS UPPHÖRANDE

9.1 Vardera Part har rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan om den andra Parten

  1. väsentligt bryter mot sina åtaganden enligt Avtalet och inte inom femton (15) dagar efter skriftlig anmodan härom har vidtagit rättelse, eller
  2. ställer in sina betalningar, påbörjar förhandlingar om ackord med sina borgenärer, blir föremål för ansökan om konkurs, ger in ansökan om företagsrekonstruktion eller ackord, eller ansöker om eller träder i likvidation eller annars är på obestånd.

9.2 Uppsägning av Avtalet ska vara skriftlig för att vara gällande.

9.3 Vid Avtalets upphörande ska båda Parter omgående returnera allt material och annan egendom som tillhör den andra Parten. Azeo åtar sig att till Kunden eller dess nya leverantör överföra inloggningsuppgifter till administrativa konto till Kundens system. Support med migrering kan tillhandahållas mot debitering enligt Azeos konsulttaxa. Vid Avtalets upphörande har Azeo rätt att avsluta Kundens samtliga licenser och konton, inklusive back-up-tjänster.

10. PERSONUPPGIFTER

Om Azeo kommer att behandla personuppgifter för Kundens räkning ska Parterna ingå personuppgiftsbiträdesavtal med tillhörande instruktion (”Personuppgiftsbiträdesavtalet”). Kunden ska därvid anses vara personuppgiftsansvarig och Azeo personuppgiftsbiträde. Azeo ska i förekommande fall behandla personuppgifter i enlighet med Personuppgiftsbiträdesavtalet, Kundens instruktioner och gällande lagstiftning. Vad avser behandling av personuppgifter ska Personuppgiftsbiträdesavtalet äga företräde framför övriga regleringar i Avtalet.

11. ANSVAR OCH FÖRSÄKRING

11.1 Azeo ansvarar endast för direkt skada som orsakas av Azeos avtalsbrott eller försummelse. Azeo ansvar inte för utebliven vinst eller annan indirekt skada eller förlust, inklusive men ej begränsat till Kundens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man eller förlust av information. Azeos totala ansvar under ett avtalsår är begränsat till två prisbasbelopp eller, om högre, det belopp som Kunden erlagt för Tjänsterna under de senaste sex (6) månaderna. Kunden förlorar sin rätt att framställa ersättningsanspråk om sådant anspråk inte framställs skriftligen senast tre (3) månader efter att Kunden upptäckt eller borde upptäckt grunden för kravet, dock senast sex (6) månader från att Tjänsten utförts.

11.2 Parterna ska på egen bekostnad teckna och vidmakthålla sedvanlig ansvarsförsäkring med betryggande ansvarsbelopp med hänsyn till respektive Parts ansvar under Avtalet. På begäran av Part ska den andra Parten förete kopia av gällande försäkringsbrev.

11.3 För hyrd egendom ska kunden teckna och vidmakthålla sedvanliga försäkringar beträffande skada på och förlust av Hyresobjektet.

12. SEKRETESS

12.1 Parterna förbinder sig att under avtalstiden och under två (2) år därefter inte till utomstående avslöja information avseende Avtalets innehåll och annan ej allmänt känd information som Parterna fått ta del av med anledning av Avtalet, oavsett om informationen lämnats skriftligen eller muntligen och oberoende av format (”Konfidentiell information”). Part ska endast delge Konfidentiell Information till medarbetare, konsulter, underleverantörer och rådgivare som har behov av informationen med anledning av Avtalet och dess fullgörande.

12.2 Ovanstående gäller inte för sådan information som

  1. vid tidpunkten för utlämnandet är eller senare blir tillgänglig för allmänheten på annat sätt än genom överträdelse mot Avtalet, eller
  2. redan var tillgänglig för mottagande Part eller som denne på egen hand har utvecklat innan ingåendet av Avtalet och som inte, direkt eller indirekt, har erhållits genom överträdelse mot Avtalet.
  3. part är skyldig att lämna ut enligt lag, domstol eller myndighetsbeslut.

13. ÖVRIGA VILLKOR

13.1 Part äger rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet endast efter den andre Partens skriftliga godkännande. Azeo har dock rätt att överlåta Avtalet till en förvärvare av väsentligen hela Azeos verksamhet.

13.2 Ändringar av och tillägg till Avtalet är bindande endast om de är skriftliga och undertecknade av båda Parter. Azeo ska dock ha rätt att efter meddelande till Kunden göra allmänna uppdateringar av dessa kundvillkor förutsatt att Kunden inte drabbas av en väsentlig försämring genom förändringen.

13.3 Detta Avtal utgör Parternas fullständiga reglering avseende Avtalets innehåll och ersätter alla eventuella tidigare skriftliga eller muntliga garantier, åtaganden, utfästelser och överenskommelser mellan Parterna.

13.4 Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra sina förpliktelser enligt Avtalet, om fullgörelsen hindras, om fullgörelsen väsentligen försvåras eller om fullgörelsen oskäligen fördyras av en omständighet som ligger utanför Parts kontroll, såsom exempelvis blixtnedslag, arbetskonflikt, eldsvåda, ändrad myndighetsbestämmelse, myndighetsingripande, pandemi, epidemi, terroristaktivitet, sabotage, krigshandling, eller åtgärd av främmande makt, brott begånget av tredje part samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständigheter som här angivits. Part ska meddela den andra Parten om förpliktelse inte kan fullgöras eller blir fördröjd på grund av en omständighet enligt föregående stycke.

13.5 Svensk lag ska tillämpas på Avtalet. Tvist som uppstår i anledning av Avtalet ska slutgiltigt avgöras genom skiljedom i Stockholms Handelskammare enligt regler för Förenklat Skiljeförfarande. Skiljeförfarandet ska äga rum i Stockholm. Oaktat ovanstående ska inte Azeo vara förhindrat att vidta inkassoåtgärd eller rättsliga åtgärder avseende klar och förfallen fordran på Kunden.